Вторник, 30 Октомври 2012 08:32

Духовно лечение чрез Жоао де Деус (Joao de Deus, John of God)

Написана от
Духовното лечение като мощно вдъхновение

В последните години нараства готовността на хората да поемат в свои ръце отговорността за здравето, личното си добруване и щастие. Все повече хора се възползват от правото си да приемат представата за здравето, формулирана от Световната здравна организация (СЗО, на английски - World Health Organisation, WHO) и подкрепена от почти всички страни в света. Здравето не е определено просто като липса на болест, а е разгледано в неговия по-широк контекст – „здраве” като реализация на важни потенциали: смисъл на живота и удовлетвореност, творчество, сила, хармония, щастие и радост от живота. Това широко определение зачита удовлетворяването на нуждите на индивида и колектива, приема за важни и законни желанията и надеждите, както и способността на хората да се справят със и променят ситуацията, в която се намират. Силата на духовното лечение може да играе вдъхваща живот роля на остарялата визия за здравето, както и съществено да разшири възприетия подход на СЗО.

Ние по същността си сме единство от тяло, душа и дух и поради това лечението на духовните нива е от огромна важност. Тъй като ние не сме само физически и материални същества, но също така и божествени духовни единици, истинска изява може да бъде достигната само когато разберем по-дълбокото значение на съществуването ни. Не чрез придържане към определена религия или философия, а чрез намирането на отговори на жизненоважните въпроси в живота – Кой съм аз? Откъде съм дошъл? Къде отивам? Духовното лечение може да бъде ключът. Чрез чудотворната работа на духовните същества можем директно да свидетелстваме, че духовния свят наистина съществува и че съществата имат сили, познания и прозрения, които са много по-висши от нашите. И не само това – чрез духовното лечение разбираме, че всички ние сме част от това божествено духовно съществуване.

Духовното лечение като третата сила: Допълнителни импулси за държавните здравни схеми

През 2004 година започва провеждането на Дни на духовното лечение. Това се случва малко след като Германският конституционен съд обявява за законни лечебните методи на духовните лечители, дори когато лечителят не е член на медицинската професия. Преди това не е било възможно Жоао де Деус да посети Германия, за да лекува, тъй като не е лекар. Преди това положително решение, което е в пълно съответствие с духа на даденото от СЗО определение на здравето, всеки индивид има възможността съзнателно да решава за себе си път за постигане на здраве, сила и радост от живота.  Чрез смелото решение на съдиите – „Тези, които лекуват имат право” – личното здраве се приравнява на артикул, който не може да бъде монополизиран от една професия. Изводът е: търсещият лечение лично е отговорен за здравето си. Той е, който трябва съзнателно да потърси пътя за справяне с болестите и здравето, със симптомите, които е вероятно да са психосоматични и да имат реално по-дълбоки причини. Тази лична отговорност не винаги е лесна. Някои хора е възможно дори да се почувстват заплашени от идеята, че здравето зависи от много фактори, които в дългосрочен план само индивида може да разбере или да се захване с тях. Това изисква съзнателно решение за разбиране на това в какъв контекст живеем живота си и за взаимозависимостите, чрез които да се разпознават обичайно сложните условия, при които живеем – и след това да започнем да живеем според това, което сме открили. Това е възможно само, ако смело започваме нови пътища и слушаме вътрешния си глас. И след това, извън тази интуиция, да избираме лекари, лечители, методи на лечение, които съответстват на личната ни ситуация. Духовното лечение може да ни подкрепи в този процес. То има капацитета да допълни съществуващата едностранна здравна система – където акцентът е върху болестта – с идеята за здравето, която е жизнеутвърждаваща и насърчава човешкия потенциал.

Търсенето на смисъла на живота е винаги дълбото освобождаващ процес. В медитация, съзерцание и молитва, ние си позволяваме да преминем отвъд ежедневните тревоги и (това, за което си мислим, че е) нуждите на живота и да насочим вниманието си към истинската ни задача – съдбата, дадена ни от Бог. Ние се опитваме да проумеем мисията си в този живот. Чрез влизане в контакт с нашата божествена духовна природа, се свързваме с неизчерпаемата енергия на съществуванието. Тази енергия може да проникне във всички сфери на живота ни и да ни донесе жизненост, радост от живота и здраве. До степента, до която все повече хора приемат собствената си отговорност във всички аспекти на живота и конкретно по отношение на здравето, финансовите проблеми на държавната здравна система вероятно ще се превърнат в част от миналото. Порочният кръг на увеличаване на здравните вноски, срещу които получаваме все по-малко ползи, може да бъде прекъснат само, ако фокусът се премести от фиксиране само върху болестта към по-осъзнато разбиране за това какво в действителност представлява здравето на тялото, душата и духа.

Лечение, любов, медитация и молитва – за здрав и пълноценен живот

Множество научни изследвания напоследък потвърждават, че духовните философии и традиционните лечебни методи винаги са разпространявали значението на медитацията, молитвата и любовта за човешкото здраве и благосъстояние. Тези, които са отворени за благоволението на висшите сили, живеят един по-щастлив, по-здрав и по-пълноценен живот. Те се възстановяват по-бързо от болести, изпитват по-малко болка и страдат по-малко. Хората, които имат щастливи и изпълнени с любов взаимоотношения, развиват по-силна имунна система и по-рядко боледуват. Поради тази причина не е добра идея да се обръщаме към духовното лечение едва след като съвременната медицина вече не може да помогне. Дори и в тези случаи лечението да може да се получи, перспективите са много по-добри, ако болестта е лекувана в ранните й фази. Запомнете – духовното лечение винаги е знак за Божие благоволение. То не е чудотворно лекарство, което функционира с натискане на бутон, независимо от начина ни на живот и ценностите ни. Задължително е да се настроим в съзвучие с лечебния процес и да открием и да се освободим от разрушителните си навици. Ние сме способни да отворим себе си за Божественото благоволение, за да се случи дълбокото лечение, дотолкова доколкото медитацията, молитвата и любовта присъстват в живота ни. Духовната медицина може да допринесе за щастлив, здрав и пълноценен живот, като се отнася с дълбоко уважение към чудото и уникалността на всяко човешко същество. От гледна точка на духовния свят, физическото лечение не е най-важния аспект на неговата работа. Според неговото разбиране на живота отвъд – на духовно ниво – няма причина да гледаме на смъртта като на враг на живота. В един или друг момент, по-скоро и по-далеч във времето, старото и употребявано тяло трябва да бъде изоставено и преди да се прероди отново, за да натрупа още опит по пътя към съвършенство, душата се завръща в духовния си дом. Ако разбираме това, става ясно, че степента на осъществяване и себереализация в нашите земни животи е тясно свързана с разбиранията ни, спомнянето ни за духовния свят. Посредством това при духовно лечение се освобождава сила, която в много случаи действа много отвъд възможното лечение на тялото, душата и духа. Очите ни я виждат: хиляди доказателства, че лекуващите духове съществуват. В същото време всеки от нас приема своята божествена духовна природа, която в този живот е капсулирана в познатата ни човешка форма.

Лечение и религия – добрата новина: вечният живот като духовно съществуване

Много хора търсят духовно лечение и приближаване до този мощен медиум с цел да изцелят една или повече болести или като профилактична мярка. Много други, които посещават Каза де Дом Игнасио в Бразилия или посещават европейските дни на лечението, не са физически болни. Те идват за дълбоко духовно преживяване, което има силата да трансформира целия им живот. Много идват, загубили вяра в Бог и вечния живот, често защото сме карани да вярваме сляпо в ученията на институциите – вярвания, базирани на индиректни, мъртви концепции. Когато се счита, че Бог и духовния свят не са видими, материализмът става заместител на религията. Животът се съкращава и намалява до вещественото, което е видимо. Човек се чувства притиснат да приема всичко, което е извън този малък, ограничен живот – и смъртта, унищожител на физическото тял, автоматично става великия непобедим враг. Това ограничено виждане за живота произвежда страх и страдание. Дори, ако мислите за смъртта се преодолеят, ако смъртта сама по себе си се превърне в табу, тя непрекъснато се рее над нас, сянката й ни следва, докато най-накрая, сложи края на нашето физическо съществуване. Срещата с Жоао де Деус – и истинско чудо – отива отвъд всички „чудотворни изцеления”. Той е мощен медиум, който ни помага да се фокусираме върху безсмъртието на всяка отделна душа, нейното развитие и узряване през всички животи. Въздействието на 36-те духовни същества е най-точното доказателство за това. Тези същества живеят като реализирани души в духовния свят, който ни заобикаля и лечението, което осъществяват, е изпълнението на дадената им от Бог задача. Според същия принцип, всяка душа се придвижва към съвършенството си посредством разнообразни опитности и задачи: като различни съществувания в тяло, следвани от живот в нематериална форма в духовните сфери. След като почувстваме работата на тези духове с всичките си сетива, знаем, че смъртта е само промяна на формата. Умирането не ни тормози толкова. Това е истинска благословия, която Бог очевидно иска да ни даде в тези критични времена на трансформация. Тук, по един чудесен начин, религията и духовното лечение се срещат. Повече не ни е нужно просто да вярваме на добрата новина за вечния живот – нещо, което за все повече хора е трудно или невъзможно в тази ера на аналитично, научно мислене. Духовното лечение – особено хирургичните операции без обезболяващи или антисептични средства, които може да бъдат описани единствено като чудеса – доказват както съществуването на духовния свят и духовете, които живеят там, така и на техните висши сили и способности.

(по материали от Earth Oasis – организатори на посещенията на Жоао де Деус в Австрия и Германия 2012, http://www.earth-oasis.de)

Последно променена в Сряда, 31 Октомври 2012 22:20